جوایز و افتخارات

  • واحد نمونه صنعتی استانی برای 6 سال
  • واحد نمونه صنعتی کشوری سال 1382
  • واحد نمونه صنعتی کشوری سال 1393
  • واحد نمونه قطعات خودرو کشوری 1398