Edit

قطعات CLD

• سیلر

شرکت عایق خودرو توس طیف وسیعی از قطعات سیلری با مشخصات و کاربردهای متنوع در صنایع گوناگون تولید می‌کند. از آن جمله می‌توان به سیلرهای بیوتیلی، سیلرهای اکسپندشونده، سیلرهای اپوکسی تقویت بدنه، قطعات CLD و کورکن‌ها و غیره اشاره کرد که در شکل‌های مختلف ابعادی و نواری قابل عرضه هستند.

قطعات CLD

نمایی از نصب قطعات CLD در خودرو

نوع دمپر

محل مصرف

میزان عدد میرایی

جرم واحد سطح

روش مونتاژی

خواص مقایسه ای

CLD با قابلیت پخت

کلیه موقعیتهای بدنه : عمودی ، افقی و وارونه

قبل از پخت: 70 db/sec

قبل از پخت:

50 db/sec

3500±200

gr/cm2

در تمامی قسمتهای بدنه بدون نیاز به حرارت بدلیل خود چسب بودن قطعه قابلیت مونتاژ دارد

سهولت مونتاژی داشته

آلودگی زیست‌محیطی و نتفسی ایجاد نمی‌کند. ضریب دمپینگ بالایی دارد.

CLD بدون پخت

کلیه موقعیتهای بدنه : عمودی ، افقی و وارونه

70 db/sec

4000±200

gr/cm2

در تمامی قسمتهای بدنه بدون نیاز به حرارت بدلیل خود چسب بودن قطعه قابلیت مونتاژ دارد

سهولت مونتاژی داشته

آلودگی زیست‌محیطی و نتفسی ایجاد نمیکند . ضریب دمپینگ بالایی دارد.

عایق قیری معمولی

کف خودرو و موقعیتهای افقی

14 db/sec

3000±200

gr/cm2

سالن بدنه و اعمال حرارت جهت اتصال به بدنه

به هیچ وجه بدون اعمال حرارت بر روی بدنه الصاق نمی‌گردد

عایق قیری مغناطیسی

موقعیتهای عمودی

14.4 db/sec

3600±200

gr/cm2

سالن بدنه و اعمال حرارت جهت اتصال به بدنه

به هیچ وجه بدون اعمال حرارت بر روی بدنه الصاق نمیگردد

عایق قیری پشت چسبدار

جای موتور برف پاک کن و موقعتهای مشابه

24 db/sec

6000±200

gr/cm2

سالن تزئینات

خود چسب بوده اما از مقاومت حرارتی برخوردار نمی‌باشند

جدول مقایسه عایق های قیری و CLD